XIN THÔNG BÁO

Để phòng chống dịch Covid-19
15 suất NXNX 33 (từ 28/5 đến 13/6)
sẽ được dời qua suất diễn thay thế.
Sẽ có thông báo khi Sân Khấu
được hoạt động trở lại.

Xin chân thành cảm ơn